அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) 7 (அக்டோபர் 2009)Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

1 2 3 4 5
6
7
8 9
10 11
12 13
14
15
16

குறுக்காக:

3 சிவன் தந்தது தன் இழப்பால் வெட்கம் வந்து இப்படியானது (5)

6 தாம்பல நூல் கற்றாலும் துர்ச்சனர் ----- ஆகார் (விவேக சிந்தாமணி ) (4)

7 குழம்பிற்கு பின் வரும் பண்டத்துடன் ஸ்வரம் சேர்த்த சல்லாபம் (4) 

8 திரு்மாலுக்கு வடவரை வரும் மாற்று வைத்தியம்  (6)

13  முடம் இல்லா அவரிடம் முடிச்சு  போட்டு கிடைத்தது பாலபாடம் (6)

14 சிவந்த மூன்றாம் கனி அண்ணாவின் சிறுகதை (4)

15 உயிரின்றி அவர் மெய்யின்றி கற்க கலந்து விரும்புக (4)

16 பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகளில் செய்யோம் என ஆண்டாள் சொன்னது (5)

நெடுக்காக:

1 உயிர்ப்பிச்சை அறமில்லாதது (5)

2  ஒரு மனதான நெட்டுயிர் பின் சினம் கொண்ட (5)

4 மஞ்சள் பாதி வசம்பு பாதி கலந்த கபடம் (4)

5 முதற்பிள்ளை குறைந்து மரவேலை செய்வான் (4)

9 திருமங்கையாழ்வார் பாசுரம் பாடிய வடநாட்டு திவ்ய தேசம் (3)

10 யாதவர்களில் நான் என்று கண்ணன்  கீதையில் சொன்னது (5)

11  கையால் தாக்க கால் முனையால் கட்டிடம் தொடங்க நடப்படுவது (5)

12 நாள் காட்டியில் ஏழில் மூன்றாவது (4)

13 அதலன் பாதி யாழை கலந்து கூப்பிடாத (4)

Click here for hints to solve this cryptic crossword

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக:

3 சிவன் தந்தது தன் இழப்பால் வெட்கம் வந்து இப்படியானது (5)

சிவன் தந்தது without தன் and the meaning is வெட்கம் வந்து இப்படியானது

 

6 தாம்பல நூல் கற்றாலும் துர்ச்சனர் ----- ஆகார் (விவேக சிந்தாமணி ) (4)

A quotation from விவேக சிந்தாமணி

 

7 குழம்பிற்கு பின் வரும் பண்டத்துடன் ஸ்வரம் சேர்த்த சல்லாபம் (4) 

குழம்பிற்கு பின் வரும் பண்டம்.

அதனுடன் ஒரு ஸ்வரம் (ச, ரி, க, ம, ப, த or நி) Meaning is சல்லாபம்

 

8 திரு்மாலுக்கு வடவரை வரும் மாற்று வைத்தியம்  (6)

3-letter word for திரு்மாலுக்கு வடவரை which is combined with வரும் and the meaning is வைத்தியம்

 

13  முடம் இல்லா அவரிடம் முடிச்சு  போட்டு கிடைத்தது பாலபாடம் (6)

Anagram of அவரிடம் முடிச்சு without முடம். Meaning is பாலபாடம்

 

14 சிவந்த மூன்றாம் கனி அண்ணாவின் சிறுகதை (4)

Name of a short story by Annadurai which is also a 4-letter word for சிவந்த மூன்றாம் கனி (முக்கனியில் மூன்றாவது)

 

15 உயிரின்றி அவர் மெய்யின்றி கற்க கலந்து விரும்புக (4)

Anagram of வர் and கக (உயிரெழுத்து இல்லாத அவர்+மெய்யெழுத்து இல்லாத கற்க). Meaning is விரும்புக

 

16 பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகளில் செய்யோம் என ஆண்டாள் சொன்னது (5)

Direct clue from திருப்பாவையின் இரண்டாவது பாசுரம் - வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம் பாவைக்குச் செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ

நெடுக்காக:

1 உயிர்ப்பிச்சை அறமில்லாதது (5)

1-letter for உயிர் (உயிரெழுத்து) and 4-letter synonym for பிச்சை. Meaning is அறமில்லாதது

 

2  ஒரு மனதான நெட்டுயிர் பின் சினம் கொண்ட (5)

1-letter for நெட்டுயிர் (நீள உயிரெழுத்து) and 4-letter synonym for சினம் கொண்ட. Meaning is ஒரு மனதான

 

4 மஞ்சள் பாதி வசம்பு பாதி கலந்த கபடம் (4)

2 letters from மஞ்சள் and 2 letters from வசம்பு. Meaning is கபடம்

 

5 முதற்பிள்ளை குறைந்து மரவேலை செய்வான் (4)

5-letter synonym for  முதற்பிள்ளை from which 1 letter is removed. Meaning is மரவேலை செய் பவன்

 

9 திருமங்கையாழ்வார் பாசுரம் பாடிய வடநாட்டு திவ்ய தேசம் (3)

Direct clue. We know this place as பத்ரி. ஆனால் பாசுரத்தில் இருப்பதுதான் இந்த clue

 

10 யாதவர்களில் நான் என்று கண்ணன்  கீதையில் சொன்னது (5)

Direct clue. A common Iyengar name.

 

11  கையால் தாக்க கால் முனையால் கட்டிடம் தொடங்க நடப்படுவது (5)

4-letter  synonym for  கையால் தாக்க+ one letter from கால். Meaning is கட்டிடம் தொடங்க நடப்படுவது

 

12 நாள் காட்டியில் ஏழில் மூன்றாவது (4)

Direct clue. Meaning is the name of a கிழமை

 

13 அதலன் பாதி யாழை கலந்து கூப்பிடாத (4)

Anagram of அத (பாதி அதலன்) and யாழை. Meaning is கூப்பிடாத

 

SOLUTIONS FOR THIS IN NEXT NEWSLETTER. PLEASE. MAIL YOUR ANSWERS TO amrithaparthasarathy@gmail.com

click here to go back