அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 10

JANUARY 2010Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 __ _4
_5 __ __ __ __ _6 __
__ __ __
_7 __ __ _8 __ __ _9 __
__ 10 __ __
11 __ __ __ __ 12 __ __
__ 13 __
14 15 16 __ __ __ __
17 __ __ __ __

குறுக்காக

3 அது நடுவே முதன்முதல் இனிய மொழிக்கு சுப்புரத்தினம் வைத்த பேர் (3)

5 குண்டு நடுவில் ஒருவகை மருத்துவம் சுவைத்தவை (5)

6 குரு சிஷ்யன் இருவரும் கண்ட சுவை (2)

7 வங்க தேசத்திற்கு விளையாடிய மயிலைக் கடவுள் (3)

8 அழகு இல்லாத சமையலறை செவி சேர்த்தால் தாங்காது (5)

11 ஹிட்லர் குலத்தவரினுள் சிக்கல் தொடங்கிய வாத்தியார் (5)

12 வாசனை மொழிக்கு பாரதியின் ரசிகர் வைத்த மூன்றாம் பேர் (3)

14 கடைவதை மெய்யிழக்க வைப்பதும் தமிழுக்கு பாவேந்தர் வைத்த பேர்தான் (2)

16 பலமுறை பாடப்படுவதா? காஞ்சி அரசியா? (5)

17 நீர் சூழ்ந்திருக்கும் வசை (3)

 

நெடுக்காக

1 மரச்சிப்பாய் கால் உடைந்து விழுந்தபோது கிடைத்த வேறொரு பொம்மை (6)

2 தகரங்கள் செய்யும் கிழவர் (3)

3 விட்டு விட்டு அகவை கூட்டு, நம் சபை தொடங்கும் (2,3)

4 தேங்காயிலிருந்து பூவைப் பெற முடியாமல் இரும்பின் அழுக்கு (2)

9 ரம்யா காண முதலில் துடித்து கலைந்தது ஏன்? (4,2)

10 தவப்பயன் நாடு. நாதன் இல்லாமல் வசமாகு (5)

13 புரட்சிக் கவிஞர் தாய் மொழிக்கு வைத்த மற்றொரு பேர் மதி (3)

15  பத்து திக்கிலும் செய்வோம் வந்தனம் (2)

Click here for hints to solve this cryptic crossword

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

குறுக்காக

3 அது நடுவே முதன்முதல் இனிய மொழிக்கு சுப்புரத்தினம் வைத்த பேர் (3)

First letter of முதல் is inside அது. The solution is in a famous song by சுப்புரத்தினம் (who is known by his changed name)

 

5 குண்டு நடுவில் ஒருவகை மருத்துவம் சுவைத்தவை (5)

2-letter synonym for குண்டு which contains the name of ஒருவகை மருத்துவம். The solution means சுவைத்தவை

 

6 குரு சிஷ்யன் இருவரும் கண்ட சுவை (2)

The solution which means  சுவை is contained inside

 

7 வங்க தேசத்திற்கு விளையாடிய மயிலைக் கடவுள் (3)

The solution is the name of a Bangladesh cricketer as well as மயிலைக் கடவுள்

 

8 அழகு இல்லாத சமையலறை செவி சேர்த்தால் தாங்காது (5)

A 5-letter synonym for சமையலறை from which a 2-letter synonym for அழகு is removed and a 2-letter synonym for செவி is added. The meaning of the solution is தாங்காது

 

11 ஹிட்லர் குலத்தவரினுள் சிக்கல் தொடங்கிய வாத்தியார் (5)

4-letter synonym for ஹிட்லர் குலத்தவர் which contains first letter of சிக்கல். The meaning of solution is வாத்தியார்

 

12 வாசனை மொழிக்கு பாரதியின் ரசிகர் வைத்த மூன்றாம் பேர் (3)

Synonym for வாசனை. The solution is in the same song referred to in 3 across by the poet who was பாரதியின் ரசிகர்

 

14 கடைவதை மெய்யிழக்க வைப்பதும் தமிழுக்கு பாவேந்தர் வைத்த பேர்தான் (2)

Synonym for something which is used for கடைவது from which மெய்யெழுத்து is removed. The solution is in the same song referred to in 3 across by the poet who was known as பாவேந்தர்

 

16 பலமுறை பாடப்படுவதா? காஞ்சி அரசியா? (5)

Double meaning. The solution is same whether you find the answer to பலமுறை பாடப்படுவதா (in carnatic music)? Or காஞ்சி அரசியா?

 

17 நீர் சூழ்ந்திருக்கும் வசை (3)

Double meaning. The solution is same whether you find the answer to நீர் சூழ்ந்திருக்கும் or வசை

 

நெடுக்காக

1 மரச்சிப்பாய் கால் உடைந்து விழுந்தபோது கிடைத்த வேறொரு பொம்மை (6)

Synonym of மரச்சிப்பா which means (a type of) பொம்மை

 

2 தகரங்கள் செய்யும் கிழவர் (3)

Solution is a synonym of கிழவர் made up of different forms of the letter த only

 

3 விட்டு விட்டு அகவை கூட்டு, நம் சபை தொடங்கும் (2,3)

Solution consists of two words that mean சபை தொடங்கும். விட்டு விட்டு indicates that the solution can be found from alternative letters in the words அகவை கூட்டு, நம்

 

4 தேங்காயிலிருந்து பூவைப் பெற முடியாமல் இரும்பின் அழுக்கு (2)

Think of a 3-letter synonym for தேங்காயிலிருந்து பூவைப் பெற. Remove the last letter (முடியாமல்). Meaning is இரும்பின் அழுக்கு

 

9 ரம்யா காண முதலில் துடித்து கலைந்தது ஏன்? (4,2)

Solution can be found by an anagram of ரம்யா காண து. Meaning is ஏன்

 

10 தவப்பயன் நாடு. நாதன் இல்லாமல் வசமாகு (5)

Solution can be found by an anagram of தவப்பயன் நாடு without நாதன். Meaning is வசமாகு

 

13 புரட்சிக் கவிஞர் தாய் மொழிக்கு வைத்த மற்றொரு பேர் மதி (3)

The solution is in the same song referred to in 3 across by the poet who was also known as புரட்சிக் கவிஞர். It is a synonym for மதி

 

15  பத்து திக்கிலும் செய்வோம் வந்தனம் (2)

Solution is contained inside பத்து திக்கிலும் and means வந்தனம்

 Main Page