அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 13

APRIL 2010Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 __ _4
_5 __ __ __ __ _6 __
__ __ __
_7 __ __ _8 __ __ _9 __
__ 10 __ __
11 __ __ __ __ 12 __ __
__ 13 __
14 15 16 __ __ __ __
17 __ __ __ __

குறுக்காக

3 இந்த விநாயகர் அம்மாவின் சகோதரியோ? (3)

5 யானையின் முடிவில்லாத கொம்பு உயிரிழந்த அவன் கொடுத்தவன் (5)

6 முறுக்கிய நூல் மூன்று (2)

7 கம்பனுடன் பாதி கலந்த மார்ச்சளி (3)

8 அகன்ற வாயுள்ளபாத்திரம் திணி. கிடைக்கும் தின்பண்டம் (5)

11 விஷ்ணுவை பார்க்கும் அங்கம் இரவில் தெரியாது (5)

12 கமகமவென இருப்பிடம் (3)

14 நாவறியும் ஆறில் ஒன்று (2)

16 உண்டியல் பட்டு உண்டு இல்லை என மாறிய வரிசை (5)

17 உயிரில்லா அம்மா கை கலந்த யானை (3)

நெடுக்காக

1 கலைமாமணி பரதம் ஆட, ரமணி ஓட, பலரகப் பூக்களால் செய்த ஆரம் கிடைத்தது (6)

2 முதல் பத விளக்கத்தில் சசி தரூர் விட்டது (3)

3 மன்னன் பாதி சிவன் சேர்ந்தால் விநாயகனுக்கு முருகன் (5)

4 தகரங்களால் செய்யபபடும் சிரார்த்தம் (2)

9 மிச்ச அலை மேல் மாதமில்லாமல் கலந்தால் பயம் கிடையாது (6)

10 பெரும்புலவன் பல் உள்ளே பொருத்துவது மனக்கோணலா? (5)

13 முகம் முதலில் வாடி கலைந்தால் இறுதியா? (3)

15 சித்தரையில் கள்ளழகர் இறங்கும் கருதமாலா (2)

Click here for hints to solve this cryptic crossword


click here to go back                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக

3 இந்த விநாயகர் அம்மாவின் சகோதரியோ? (3)
Think of a 3-letter word that stands for அம்மாவின் சகோதரி as well as a well-known form of விநாயகர்

5 யானையின் முடிவில்லாத கொம்பு உயிரிழந்த அவன் கொடுத்தவன் (5)
4-letter word for யானையின் கொம்பு from which last letter is removed. This is combined with வன் (உயிரிழந்த அவன்) Meaning of solution is கொடுத்தவன்

6 முறுக்கிய நூல் மூன்று (2)
The solution is a 2-letter word that means முறுக்கிய நூல் as well as மூன்று

7 கம்பனுடன் பாதி கலந்த மார்ச்சளி (3)
Take only 3 letters from கம்பனுடன் and make an anagram of it. The solution means மார்ச்சளி

8 அகன்ற வாயுள்ளபாத்திரம் திணி. கிடைக்கும் தின்பண்டம் (5)
Think of a 3-letter word for அகன்ற வாயுள்ளபாத்திரம் and a 2-letter synonym for திணி. The solution is the name of a tiffin item.

11 விஷ்ணுவை பார்க்கும் அங்கம் இரவில் தெரியாது (5)
Think of a 2-letter synonym for விஷ்ணுவை and a 2-letter synonym for பார்க்கும் அங்கம். The letter க் comes in to form the 5-letter word which is the name of a disease of the eye.

12 கமகமவென இருப்பிடம் (3)
The solution is a 3-letter word which means கமகமவென as well as இருப்பிடம்

14 நாவறியும் ஆறில் ஒன்று (2)
The solution is a 2-letter word which is one of the six that the tongue can find.

16 உண்டியல் பட்டு உண்டு இல்லை என மாறிய வரிசை (5)
The solution is an anagram of உண்டியல் பட்டு from which உண்டு has been removed. The solution means வரிசை

17 உயிரில்லா அம்மா கை கலந்த யானை (3)
The solution which means யானை is an anagram of ம்மா கை

நெடுக்காக

1 கலைமாமணி பரதம் ஆட, ரமணி ஓட, பலரகப் பூக்களால் செய்த ஆரம் கிடைத்தது (6)
The 5-letter solution is an anagram of கலைமாமணி பரதம் without ரமணி and means பலரகப் பூக்களால் செய்த ஆரம்

2 முதல் பத விளக்கத்தில் சசி தரூர் விட்டது (3)
The 3-letter solution is contained inside. Think of what Shashi Taroor left.

3 மன்னன் பாதி சிவன் சேர்ந்தால் விநாயகனுக்கு முருகன் (5)
The solution means what Murugan is to Vinayakan and is formed by two letters from மன்னன் as well as all the 3 letters of சிவன்

4 தகரங்களால் செய்யபபடும் சிரார்த்தம் (2)
The solution is a 2-leter synonym for சிரார்த்தம் and is made up of two forms of த

9 மிச்ச அலை மேல் மாதமில்லாமல் கலந்தால் பயம் கிடையாது (6)
The solution is a 6-letter word meaning பயம் கிடையாது and is an anagram of மிச்ச அலை மேல் without மே

10 பெரும்புலவன் பல் உள்ளே பொருத்துவது மனக்கோணலா? (5)
The solution is a 5-letter word meaning மனக்கோணலா and is formed by a 3-letter synonym for பெரும்புலவன் combined with பல்

13 முகம் முதலில் வாடி கலைந்தால் இறுதியா? (3)
The solution is a 3-letter word meaning இறுதியா It is an anagram of மு and வாடி

15 சித்தரையில் கள்ளழகர் இறங்கும் கருதமாலா (2)
The solution is the name of a river which is called கருதமாலா in Sanskrit.

Click here for solution to this cryptic crossword


click here to go back

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக

3 இந்த விநாயகர் அம்மாவின் சகோதரியோ? (3) சித்தி

5 யானையின் கொம்பினாலான பின் உயிரிழந்த அவன் கொடுத்தவன் (5) தந்தவன்

6 முறுக்கிய நூல் மூன்று (2) திரி

7 கம்பனுடன் பாதி கலந்த மார்ச்சளி (3) கபம்

8 அகன்ற வாயுள்ளபாத்திரம் திணி. கிடைக்கும் தின்பண்டம் (5) தவலை அடை

11 விஷ்ணுவை பார்க்கும் அங்கம் இரவில் தெரியாது (5) மாலைக்கண்

12 கமகமவென இருப்பிடம் (3) வாசம்

14 நாவறியும் ஆறில் ஒன்று (2) சுவை

16 உண்டியல் பட்டு உண்டு இல்லை என மாறிய வரிசை (5) பட்டியல்

7 உயிரிலலா அம்மா கை கலந்த யானை (3) கைம்மா   

நெடுக்காக

1 கலைமாமணி பரதம் ஆட, ரமணி ஓட,  பலரகப் பூக்களால் செய்த ஆரம் கிடைத்தது (6) கதம்ப மாலை

2 முதல் பத விளக்கத்தில் தரூர் விட்டது (3) பதவி

3 மன்னன் பாதி சிவன் சேர்ந்தால் விநாயகனுக்கு முருகன் (5) சின்னவன்

4 தகரங்களால் செய்யபபடும் சிரார்த்தம் (2) திதி

9 மிச்ச அலை மேல் மாதமில்லாமல் கலந்தால் பயம் கிடையாது (6) அச்சமில்லை

10 பெரும்புலவன் பல் உள்ளே பொருத்துவது மனக்கோணலா? (5) விகல்பமா

13 முகம் முதலில் வாடி  கலைந்தால் இறுதியா? (3) முடிவா

15 சித்தரையில் கள்ளழகர் இறங்கும் கருதமாலா (2) வைகை

 Main Page