பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு 01 to 100I post two English cryptic clues on Twitter every day. Click here to read my Twitter postings (mostly on Cryptic Crosswords)

பா பு 81 (30-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 80 (29-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 79 (28-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 78 (27-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 77 (26-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 76 (25-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 75 (24-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 74 (23-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 73 (22-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 72 (21-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 71 (20-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 70 (19-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 69 (18-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 68 (17-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 67 (16-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 66 (15-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 65 (14-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 64 (13-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 63 (12-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 62 (11-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 61 (10-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 60 (09-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 59 (08-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 56 (07-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 57 (06-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 56 (05-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 55 (04-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 54 (03-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 53 (02-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 52 (01-07-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 50 (30-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 50 (29-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 49 (28-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 48 (27-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 47 (26-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 46 (25-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 45 (24-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 44 (23-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 43 (22-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 42 (21-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 41 (20-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 40 (19-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 39 (18-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 38 (17-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 37 (16-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 36 (15-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 35 (14-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 34 (13-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 33 (12-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 32 (11-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 31 (10-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 30 (09-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 29 (08-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 28 (07-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 27 (06-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 26 (05-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 25 (04-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 24 (03-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 23 (02-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 22 (01-06-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 21 (31-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 20 (30-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 19 (29-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 18 (28-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 17 (27-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 16 (26-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 15 (25-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 14 (24-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 13 (23-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 12 (22-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 11 (21-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 10 (20-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 09 (19-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 08 (18-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக்செய்யவும்

பா பு 07 (17-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக்செய்யவும்

பா பு 06 (16-05-2020) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக்செய்யவும்

பா பு 05 (15-05-2020) - விடைகளுடன் - இங்கே க்ளிக்செய்யவும்

பா பு 04 (14-05-2020) - விடைகளுடன் - இங்கே க்ளிக்செய்யவும்

பா பு 03 (13-05-2020) - விடைகளுடன் - இங்கே க்ளிக்செய்யவும்

பா பு 02 (12-05-2020) -விடைகளுடன் - இங்கே க்ளிக்செய்யவும்

பா பு 01 (11-05-2020) - விடைகளுடன் - இங்கே க்ளிக்செய்யவும்

பா பு TEST (10-05-2020) - விடைகளுடன் - இங்கே க்ளிக்செய்யவும்


Click here to visit my Home Page