பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு 366to732

I post two English cryptic clues on Twitter every day. Click here to read my Twitter postings (mostly on Cryptic Crosswords)

பா பு 565 - 26-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 564 - 25-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 563 - 24-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 562 - 23-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 561 - 22-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 560 - 21-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 559 - 20-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 558 - 19-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 557 - 18-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 556 - 17-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 555 - 16-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 554 - 15-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 553 - 14-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 552 - 13-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 551 - 12-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 550 - 11-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 549 - 10-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 548 - 09-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 547 - 08-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 546 - 07-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 545 - 06-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 544 - 05-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 543 - 04-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 542 - 03-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 541 - 02-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 540 - 01-11-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 539 - 31-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 538 - 30-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 537 - 29-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 536 - 28-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 535 - 27-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 534 - 26-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 533 - 25-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 532 - 24-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 531 - 23-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 530 - 22-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 529 - 21-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 528 - 20-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 527 - 19-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 526 - 18-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 525 - 17-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 524 - 16-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 523 - 15-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 522 - 14-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 521 - 13-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 520 - 12-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 519 - 11-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 518 - 10-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 517 - 09-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 516 - 08-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 515 - 07-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 514 - 06-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 513 - 05-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 512 - 04-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 511 - 03-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 510 - 02-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 509 - 01-10-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 508 - 30-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 507 - 29-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 506 - 28-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 505 - 27-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 504 - 26-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 503 - 25-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 502 - 24-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 501 - 23-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 500 - 22-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 499 - 21-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 498 - 20-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 497 - 19-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 496 - 18-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 495 - 17-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 494 - 16-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 493 - 15-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 492 - 14-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 491 - 13-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 490 - 12-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 489 - 11-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 488 - 10-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 487 - 09-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 486 - 08-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 485 - 07-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 484 - 06-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 483 - 05-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 482 - 04-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 481 - 03-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 480 - 02-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 479 - 01-09-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 478 - 31-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 477 - 30-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 476 - 29-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 475 - 28-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 474 - 27-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 473 - 26-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 472 - 25-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 471 - 24-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 470 - 23-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 469 - 22-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 468 - 21-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 467 - 20-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 466 - 19-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 465 - 18-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 464 - 17-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 463 - 16-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 462 - 15-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 461 - 14-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 460 - 13-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 459 - 12-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 458 - 11-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 457 - 10-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 456 - 09-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 455 - 08-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 454 - 07-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 453 - 06-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 452 - 05-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 451 - 04-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 450 - 03-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 449 - 02-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 448 - 01-08-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 447 - 31-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 446 - 30-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 445 - 29-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 444 - 28-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 443 - 27-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 442 - 26-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 441 - 25-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 440 - 24-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 439 - 23-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 438 - 22-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 437 - 21-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 436 - 20-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 435 - 19-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 434 - 18-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 433 - 17-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 432 - 16-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 431 - 15-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 430 - 14-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 429 - 13-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 428 - 12-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 427 - 11-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 426 - 10-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 425 - 09-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 424 - 08-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 423 - 07-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 422 - 06-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 421 - 05-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 420 - 04-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 419 - 03-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 418 - 02-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 417 - 01-07-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 416 - 30-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 415 - 29-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 414 - 28-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 413 - 27-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 412 - 26-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 411 - 25-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 410 - 24-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 409 - 23-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 408 - 22-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 407 - 21-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 406 - 20-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 405 - 19-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 404 - 18-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 403 - 17-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 402 - 16-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 401 - 15-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 400 - 14-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 399 - 13-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 398 - 12-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 397 - 11-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 396 - 10-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 395 - 09-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 394 - 08-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 393 - 07-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 392 - 06-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 391 - 05-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 390 - 04-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 389 - 03-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 388 - 02-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 387 - 01-06-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 386 - 31-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 385 - 30-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 384 - 29-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 383 - 28-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 382 - 27-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 381 - 26-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 380 - 25-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 379 - 24-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 378 - 23-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 377 - 22-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 376 - 21-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 375 - 20-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 374 - 19-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 373 - 18-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 372 - 17-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 371 - 16-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 370 - 15-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 369 - 14-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 368 - 13-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 367 - 12-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 366 - 11-05-2021 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்


Click here to view பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு 01 to 365


Click here to visit my Home Page