பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு 732 to 1097 (12-05-2022 to 11-05-2023)

I post two English cryptic clues on Twitter every day. Click here to read my Twitter postings (mostly on Cryptic Crosswords)

பா பு 826 - 14-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 825 - 13-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 824 - 12-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 823 - 11-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 822 - 10-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 821 - 09-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 820 - 08-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 819 - 07-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 818 - 06-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 817 - 05-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 816 - 04-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 815 - 03-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 814 - 02-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 813 - 01-08-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 812 - 31-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 811 - 30-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 810 - 29-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 809 - 28-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 808 - 27-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 807 - 26-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 806 - 25-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 805 - 24-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 804 - 23-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 803 - 22-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 802 - 21-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 801 - 20-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 800 - 19-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 799 - 18-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 798 - 17-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 797 - 16-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 796 - 15-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 795 - 14-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 794 - 13-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 793 - 12-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 792 - 11-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 791 - 10-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 790 - 09-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 789 - 08-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 788 - 07-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 787 - 06-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 786 - 05-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 785 - 04-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 784 - 03-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 783 - 02-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 782 - 01-07-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 781 - 30-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 780 - 29-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 779 - 28-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 778 - 27-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 777 - 26-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 776 - 25-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 775 - 24-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 774 - 23-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 773 - 22-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 772 - 21-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 771 - 20-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 770 - 19-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 769 - 18-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 768 - 17-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 767 - 16-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 766 - 15-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 765 - 14-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 764 - 13-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 763 - 12-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 762 - 11-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 761 - 10-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 760 - 09-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 759 - 08-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 758 - 07-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 757 - 06-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 756 - 05-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 755 - 04-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 754 - 03-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 753 - 02-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 752 - 01-06-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 751 - 31-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 750 - 30-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 749 - 29-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 748 - 28-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 747 - 27-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 746 - 26-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 745 - 25-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 744 - 24-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 743 - 23-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 742 - 22-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 741 - 21-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 740 - 20-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 739 - 19-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 738 - 18-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 737 - 17-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 736 - 16-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 735 - 15-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 734 - 14-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 733 - 13-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 732 - 12-05-2022 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

Click here to view பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு 366 to 731

Click here to view பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு 01 to 365

Click here to visit my Home Page