பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 175 01-11-2020 - Sunday Special - Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1.அடைக்கலம் உயிர் முடிவில் கிரணம் (3)


2.கிரேக்கர் வம்சத்தில் இருந்த திமிர் (4)


3.பாதி தங்கும் கடிக்கும் கூட்டம் (4)

4.தகரங்கள் போன துவக்கத்துணை பெற்றது திறமையான பேச்சு (4)


5.விதை போனபின் தைக்க விடாது கண்ட துணுக்கு (4)

6.திரும்பினால் தெரியும் பிறகு உயிரிழந்த அறம் (5)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 1st November 2020 from Bangalore
Click here to visit my Home Page