பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 238 03-01-2021 - Sunday Special - 6 குறிப்புகள் Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. லாவண்யத்துடன் சேர்ந்த கைக்கூலி (4)

2. கடையிழந்த சூதாடி பாதி கவனம் வைத்தால் நல்ல/கெட்ட நேரம் காட்டும் (4)


3. சிறிய தெருவில் கால் பட்டதும் இரைச்சல் (4)

4. அம்பு நுனியில் கானகம் காட்டும் உலகம் (4)


5. அருட்பா இயற்றவரிடம் கண்பாதி வைத்ததில் விலங்கியல் பூங்கா உள்ளது.(5)

6. ஒன்றும் போடாமல் அந்த வாசனை (5)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 3rd January 2021 from Bangalore
Click here to visit my Home Page