பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 210 06-12-2020 - Sunday Special - 6 குறிப்புகள் Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. வருதலை ஏற்கும் எண்ணம் உயிர் போனாலும் நிறம் தரும் (4)

2. தீர்மானமின்றி யோசிக்க வெளியே பொன்னாலான நயன் இடை (4)


3. தாகம் வந்ததடா, வந்ததா? சென்று கண்டேன் நீர்நிலை (4)

4. ஆண் யானை பெரிய ஆள்? (4)


5.சொந்த சமையல் உடல்நலம் பாய கலக்கு (2,3)

6. வருபவரை அறிவிக்கும் ஸ்வரம், பாட்டின் நடுவில் தலையெடுத்த லயம் (5)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 6th December 2020 from Chennai
Click here to visit my Home Page