பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 273 07-02-2021 - Sunday Special - 6 குறிப்புகள் Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. கிராம்பு தலைபோன மாநிலம் மேற்கு இல்லை (4)

2. மங்கிய நிறம் முழுபாதி சென்று ஒருபாதி சேர்த்து கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் (4)


3. சிவனடியார் நாடுவது பகலில் சாதம், வாழைப்பழமல்ல (4)


4. தள்ளு, தகரங்களுடன் சதுரங்கம் ஆடு (5)


5. நூறில் பங்கு வீச்சம் குறைத்து பாதி தந்தம் சேர் (5)


6. பஞ்சுக்கு முன் புத்தகம் தையலுக்குதவும் (4,2)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 7th February 2021 from Kanchipuram
Click here to visit my Home Page