பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 245 10-01-2021 - Sunday Special - 6 குறிப்புகள் Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. பாலாஜி நிவாஸ் தரும் இனிப்பு? (3)

2. ஈடுபாடின்றி ஒன்று போன்றிருத்தல் நடுவில் சிக்கும் (5)


3. உலகத்திலிருந்து ஒழிக்கப்பட்ட மலையாளத்தாயின் அக்கா (5)

4. சோமு பாடிய ஏழாம் படைவீடு திரும்பிய மரம் விட்டு இந்திய எல்லைகள் சேர்த்து உயர்ந்து நிற்கும் (3,2)


5. ஐப்பசி, கார்த்திகை நடுவில் உழைக்காத கமலம் தலையிழந்து குலைந்தாள் (6)

6. பெயரின் முன்பின் வருவதன் உள்ளே திரும்பிய பள்ளம் சுத்த மோசம் (6)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 10th January 2021 from Bangalore
Click here to visit my Home Page