பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 280 14-02-2021 - Sunday Special - 6 குறிப்புகள் Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. கள் குடித்து அடவு பிடித்தால் உயிர் போக்குவான் ஆட்டுவிப்பவன் (4)

2. நாக்கறிந்த அழுக்கற்ற முதல் வைரம் (4)


3. அறிவுகெட்ட சந்திரன் கிடையா(து) (4)


4. அவதாரமெடுத்த பொற்காசு (4)


5. வந்தியத்தேவனின் நண்பன் அரசர்க்கரசன் (5)


6. ஹிட்லர் போலிருப்பவர் செய்தது தில்லி சிறை சவாரி (6)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 14th February 2021 from Chennai
Click here to visit my Home Page