பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 189 15-11-2020 - Sunday Special - Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. கண்ணன் வாசித்ததில் தொடங்கி பழனிவேல் வாசிப்பதை மாற்ற ஒருவருக்குப் பிறந்தவள் (4)

2. முதலாவதாக வந்தவன் பதக்கம் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டவர் மனதில் குறை (5)


3. மஞ்சள் வண்ணத்தில் வலியொலி ஏழு நாட்கள் சேர்த்த மலர் (5)

4. குழம்பும் ரசிகரும் தருவார் சுவை (5)


5. அங்கதன் தந்தை பெயரில் பாட்டெழுதினார் (6)

6. ஆதிகளில்லா நரசிம்மா, கிராமத்து மக்கள் தரும் உயர்வான நாற்காலி பெறு (6)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 15th November 2020 from Bangalore
Click here to visit my Home Page