பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 252 17-01-2021 - Sunday Special - 6 குறிப்புகள் Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. முதல் திங்கள் பாதிப்பிறவியுடன் சேரும் கோடு (4)

2. வசனம் படிங்க, மக்கள் சென்றாலும் தகவல்கள் நிரப்பலாம் (4)


3. மாதம் ஆரம்பிக்காமலே விஷமமாகப் பேசுவர் (4)

4. ஆரம்பம் வருதலை அடக்கிய சோகம் (5)


5. கல்லூரிப் படிப்பை முடித்தவர் வாலுடன் பறப்பதை அணிந்தவர்? (5)

6. பீமன் கையில் மனிதர் நிறையப் பாத்திரங்கள் (6)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 17th January 2021 from Bangalore
Click here to visit my Home Page