பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 259 24-01-2021 - Sunday Special - 6 குறிப்புகள் Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. அகம்பாவம் போன தன் தாயார் ஆயத்தம் (3)

2. மடல் கம்பம் பாதி அடக்கிய கோல் திரும்ப வந்தது (4)


3. மானியத்திற்கு ஆதார் கேட்கும் பொருள் மெய்யில்லாமல் எரியும், வா (4)

4. நூறு கம்மல் நடுவில் உடன்பாடு (5)


5. டிசம்பர் நடுவில் பாதி வெள்ளம் வந்ததால் கிடைத்த ஊதியம் (5)

6. வாசிப்பவர் பாதி ஓவியம் தந்த அச்சு (6)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 24th January 2021 from Bangalore
Click here to visit my Home Page