பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 231 27-12-2020 - Sunday Special - 6 குறிப்புகள் Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. புத்தி இருந்தால் பாதி படிப்பு கூட மரியாதை தரும் (4)

2. நீர்மேல் சாமி பாதி கொடுத்து (4)


3. அங்கு சிரத்தை சேர்த்த முறைப்பெண்ணின் தாய் சென்றதால் புண் (4)

4. பழமாகிய கந்தனிடம் குறைந்தது (4)


5. கிடந்தும் துன்பம் தரும் (5)

6. கடலில் கிடைக்கும் தெய்வீகப் பொருள் இடம் செய்யாதே என்கிறதோ? (5)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 27th December 2020 from Bangalore
Click here to visit my Home Page