பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 203 29-11-2020 - Sunday Special - 6 குறிப்புகள் Fillable with answers


பா பு தொடர்ச்சியாக 200 நாட்கள் வெளியிட முடிந்ததை கொண்டாடுவதற்கு அமைத்த பா பு - 200 குறுக்கெழுத்து - இங்கே க்ளிக் செய்யவும். 3-12-2020 மாலை ஆறு மணி வரை விடைகள் அனுப்பலாம்QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. ஆதியில் ஆதி சங்கரரிடம் மூன்று அங்குலம் (3)

2. ஸ்வரம் அடக்கிய இசைக்காடு (4)


3. வாழ்ந்த சிவன் மெய்யிழந்து திரும்பிய பாதிப் பித்தன் (4)

4. அடையாளக் கனி தரும் உறவினள் (5)


5. மோகினி தந்த நஞ்சாகக்கூடிய உணவு (5)

6. கங்கை கொண்டானுக்கு ஊறுகாய்க்குதவியது? (6)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 29th November 2020 from Bangalore
Click here to visit my Home Page