பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 266 31-01-2021 - Sunday Special - 6 குறிப்புகள் Fillable with answers


QWERTY கீபோர்டையே உபயோகித்துத் தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers பட்டனை க்ளிக் செய்யவும்

1. சரிடா என்ற பக்தருக்கு பெருமாளின் ஆசி (3)

2. குதிரை சம்பா கவிதையின்றி கல்யாணப் பெண்ணுக்குத் தரலாம் (4)


3. காற்று உயிரெடுத்து அள்ள பிழைக்கும் பிள்ளை (4)

4. உட்காராத தேவரா ரத மாற்றம் செய்தார்? (4)


5. ஜப்பான் நாட்டின் தலைகள் பண் கலக்க விஷப்பாம்பு வந்தது (5)

6. குரு முடியாமல் அன்பு சேர்ப்பது ஒட்டுப்பற்று (5)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 31st January 2021 from Bangalore
Click here to visit my Home Page